Obchodní podmínky  

Objednávka 
  
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vahy-pokladny-brno.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva
a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 63800. IČ-66570841


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího,
jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek
a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. 

 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
  
Možnosti objednávky 
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
 
  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Osobně
  • Telefonicky
 
Povinnosti kupujícího 
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
 
  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • název zboží dle ceníku,
  • způsob odebrání a dopravy,
  • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
 
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.
 
Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem z.r@vahy-pokladny-brno.cz nebo telefonicky 776040951.
Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci,
či již zboží upravil na přání zákazníka.
 
V případě, že nakupující již poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit.
Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran
a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu. ( Dle sazebníku FIO, v ČR zdarma )

Kupující je povinnen uhradit náklady na dopravu, při nepřevzetí odeslaného zboží.
 
Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými
zákonem č. 89/2012 Sb
., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem
č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.
  
Odstoupení od smlouvy 
  
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující
k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu 
prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující-spotřebitel právo odstoupit
bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním nepoškozeném obalu, bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. V případě již vystavené faktury je povinnen potvrdit příslušný dobropis k faktuře a odeslat prodejci. 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a splnění náležitostí.
Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
 
  
Závěrečné ustanovení 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.vahy-pokladny-brno.cz
a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Při osobním nákupu na našich prodejnách tyto obchodní podmínky neplatí a vztah mezi prodávajícím a kupujícícm upravuje občanský zákoník,
který definuje práva a povinnosti obou interesovaných stran. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti
se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 2.9. 2015, dnem spuštění e-shopu.Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy:

 

Odstoupení od smlouvy:

Kontaktní údaje kupujícího:

Kontaktní údaje prodávajícího: Zdeněk Rajnoch, Nejedlého 381/9, Brno 63800 IĆ: 66570841

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne …........... jsem s vámi uzavřela kupní smlouvu po internetu na …................................................

za cenu …...................

Z důvodů   ........................................................................................................................................... 

odstupuji od kupní smlouvy.

Požaduji vrácení peněz na mou adresu nebo na účet č. ….................................................

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:

Kopie dokladu o koupi

 
 
 
© Váhy pokladny Brno